Root Catalog / สินค้าอื่นๆ / SU-001 มิตรพลน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ (พิเศษ) ขนาด 1 กก.


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
SU-001
มิตรพลน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ (พิเศษ) ขนาด 1 กก.

ราคาถุงละ (1กก.)                                    27 บาท

ราคากระสอบละ (1X25)                         595 บาท

สั่งซื้อ 10 กระสอบขึ้นไป คิดกระสอบละ    590 บาท

 
***ราคาพิเศษ กรณีสั่งซื้อจำนวนมาก***
 

none

ย้อนกลับ